Algemene Voorwaarden

Artikel 1 Toepasselijkheid

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op al onze aanbiedingen, offertes daaronder begrepen, en overeenkomsten tot verkoop en/of het verrichten van diensten.
 2. Wijzigingen of aanvullingen van deze voorwaarden gelden alleen indien deze door ons schriftelijk zijn bevestigd en gelden slechts voor de opdrachten waarvoor zij zijn overeengekomen.
 3. Uitsluitend deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op al onze aanbiedingen en overeenkomsten, ongeacht een eventuele (eerdere) verwijzing van afnemer naar zijn eigen of andere algemene voorwaarden. Wij wijzen uitdrukkelijk de door afnemer van toepassing verklaarde algemene voorwaarden van de hand en hebben deze dan ook nimmer geaccepteerd, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.
 4. Indien onduidelijkheid bestaat omtrent de uitleg van één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden, dan dient de uitleg plaats te vinden ‘naar de geest’ van deze bepalingen.

Artikel 2 Aanbiedingen en aanvaarding

 1. Al onze aanbiedingen geschieden geheel vrijblijvend: zij zijn gebaseerd op en zonder nadere overeenkomst alleen geldig voor de opgegeven specificatie, dus voor ongedeelde opdracht.
 2. Elke opdracht van de afnemer wordt door ons schriftelijk bevestigd en is dan pas rechtsgeldig. De opdrachtbevestiging dient door de afnemer voor akkoord ondertekend geretourneerd te worden, waarna tot uitvoering kan worden overgegaan.
 3. Een offerte of aanbieding vervalt indien het product waarop de offerte of de aanbieding betrekking heeft in de tussentijd niet meer beschikbaar is.
 4. Wij kunnen niet aan onze offertes of aanbiedingen worden gehouden indien redelijkerwijs kan worden begrepen dat de offertes of aanbiedingen, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.
 5. Indien de aanvaarding (al dan niet op ondergeschikte punten) afwijkt van het in de offerte of de aanbieding opgenomen aanbod dan zijn wij daaraan niet gebonden. De overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij wij anders aangeven.
 6. Een samengestelde prijsopgave verplicht ons niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige orders.
 7. Offertes zijn drie maanden geldig, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. Alle prijzen zijn exclusief btw en exclusief plaatsings- en funderingskosten, tenzij anders is aangegeven.
 8. Indien een vaste prijs is overeengekomen, dan zijn wij niettemin te allen tijde gerechtigd tot verhoging van deze prijs zonder dat de afnemer in dat geval gerechtigd is om de overeenkomst om die reden te ontbinden, indien de verhoging van de prijs voortvloeit uit een bevoegdheid of verplichting ingevolge de wet of regelgeving of haar oorzaak vindt in een stijging van de prijs van grondstoffen, lonen e.d. of op andere gronden die bij het aangaan van de overeenkomst redelijkerwijs niet voorzienbaar waren.

Artikel 3 Uitvoering

 1. De afnemer zal ons steeds tijdig alle noodzakelijke gegevens of inlichtingen verschaffen, welke noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de overeenkomst. De afnemer verschaft in ieder geval tijdig informatie met betrekking tot de indeling van de speelplek en het verloop van de ondergrondse leidingen inclusief kabelwerken. Daarbij gaan wij ervan uit dat de afnemer/ onderaannemer minimaal 3 werkdagen voor de opgraafwerkzaamheden zelf zorgdraagt voor een KLIC melding.
 2. Indien voor de uitvoering van de overeenkomst noodzakelijke gegevens niet of niet tijdig worden verstrekt, kan dit tot opschorting van de uitvoering van de werkzaamheden leiden en kunnen extra kosten in rekening worden gebracht.
 3. Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen, zijn wij bevoegd om bij het uitvoeren van de overeenkomst derden in te schakelen c.q. om de overeenkomst geheel of gedeeltelijk door derden te laten uitvoeren.
 4. Afbeeldingen, beschrijvingen, tekeningen, ontwerpen, modellen, maten, gewichten en kleuren van goederen in de door ons verzonden bescheiden hebben tot doel een algemeen beeld te schetsen van de producten en/of onderdelen en zijn niet binden ten aanzien van de uitvoering van de te leveren goederen of de te verrichten werkzaamheden.

Artikel 4 Levering

 1. Opgegeven (lever)tijden gelden niet als fatale termijnen, tenzij dit uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen.
 2. Levertermijnen gaan in op de dag, waarop de koopovereenkomst definitief tot stand is gekomen en alle voor de uitvoering vereiste gegevens in het bezit van ons zijn, dan wel indien (gedeeltelijke) vooruitbetaling is bedongen, als de vooruitbetaling door ons is ontvangen.
 3. Bij overschrijding van een termijn dient de afnemer ons derhalve schriftelijk in gebreke te stellen. Afnemer dient daarbij een redelijke termijn te worden geboden om alsnog uitvoering te geven aan de overeenkomst.
 4. Wij zijn gerechtigd de overeenkomst in verschillende fasen uit te voeren en het aldus uitgevoerde gedeelte afzonderlijk te factureren.
 5. Montage en/of installatie behoort alleen tot de levering indien dit schriftelijk overeengekomen is. Indien de montage en/of installatie is overeengekomen en tot de opdracht behoort, dient de afnemer ervoor zorg te dragen dat:
  • de speelplek voor de plaatsing is vrijgemaakt van los oppervlaktemateriaal, zoals schors, parelgrind, tegels e.d.;
  • het op de speelplek aanwezige puin, asfalt en beton is verwijderd; de speelplek goed bereikbaar is voor het transportmiddel van ons en/of grondbedrijf;
  • de speelplek is gevrijwaard van de aanwezigheid van kabels en leidingen;
  • vrijkomende materialen worden afgevoerd, behoudens verpakkingsmaterialen van de door ons geleverde goederen;
  • voor aanvang van de installatie een vertegenwoordiger namens de afnemer aanwezig is om een juiste plaatsing te realiseren;
  • de bestrating en/of gras rondom het speeltoestel wordt hersteld;
  • de geleverde zaak niet eerder in gebruik wordt genomen dan dat een eventueel noodzakelijke valdempende ondergrond is aangebracht.
 6. Het niet of in voldoende mate nakomen van de verplichtingen in artikel 4.5 leidt tot meerwerk c.q. meerkosten en zal als zodanig aan de afnemer in rekening worden gebracht.
 7. Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen, is de afnemer verantwoordelijk voor de eventuele valdempende ondergrond onder en rondom de speeltoestellen. De valdempende ondergrond dient te voldoen aan de eisen die zijn vastgelegd in de NEN-EN 1176 en 1177 normen. Wij zullen de afnemer informatie verstrekken over de valhoogten en de veiligheidsruimten van de te leveren speeltoestellen.
 8. Op het moment dat wij de toestellen hebben geplaatst, gaat het risico voor de goederen over op de afnemer.
 9. Indien de afnemer een levering weigert, kunnen wij de daaruit voortvloeiende kosten bij hem in rekening brengen. Daarnaast hebben wij in dat geval het recht de overeenkomst te ontbinden, onverminderd het recht om een totale schadevergoeding te vorderen.

Artikel 5 Eigendomsvoorbehoud

 1. Alle geleverde producten blijven ons eigendom totdat de afnemer aan al zijn verplichtingen uit hoofde van de overeenkomst jegens ons heeft voldaan.
 2. Afnemer is zolang hij de in 5.1 genoemde verplichtingen jegens ons niet heeft voldaan, niet gerechtigd op de door ons geleverde producten een pandrecht of een bezitloos pandrecht te vestigen.
 3. Indien de afnemer met de nakoming van betalingsverplichtingen jegens ons tekortschiet of goede grond geeft dat hij in die verplichtingen zal tekortschieten zijn wij gerechtigd de onder eigendomsvoorbehoud geleverde producten terug te nemen. De afnemer machtigt hiertoe ons of door ons aangewezen derde de plaats te betreden waar de geleverde producten zich bevinden.

Artikel 6 Betaling

 1. Wij zijn te allen tijde gerechtigd (gedeeltelijke) vooruitbetaling te verlangen of onder rembours te leveren.
 2. Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen, moet betaling uiterlijk 28 dagen na factuurdatum geschieden.
 3. Wanneer de betaling van een toegezonden factuur niet heeft plaatsgevonden binnen 28 dagen na factuurdatum, dan wel na een tussen partijen nadrukkelijk overeengekomen betalingstermijn, is de afnemer van rechtswege in verzuim zonder dat in gebreke stelling is vereist, en hebben wij het recht de wettelijke rente over het factuurbedrag te berekenen. Wanneer wij door niet (tijdige) betaling genoodzaakt wordt tot het nemen van incasso maatregelen, komen alle hieraan verbonden buitengerechtelijke en gerechtelijke kosten voor rekening van afnemer.

Artikel 7 Garanties en reclames

 1. Bij aflevering van de geleverde zaken en of op oplevering van de uitgevoerde werkzaamheden dient de afnemer de zaak direct grondig te inspecteren. Eventuele reclames, zowel ten aanzien van geleverde zaken als ten aanzien van de door ons uitgevoerde werkzaamheden, als ten aanzien van factuurbedragen, dienen binnen 14 dagen na het verrichten van de werkzaamheden, respectievelijk ontvangst van de zaken, respectievelijk na ontvangst van de facturen, schriftelijk bij ons te zijn ingediend onder nauwkeurige opgave van de feiten waarop de reclame betrekking heeft. Wanneer dit door afnemer niet wordt gedaan, vervalt ieder recht op reclameren vanwege gebrekkigheid aan het geleverde en uitgevoerde. Kleine, niet essentiële onvolkomenheden, incl. kleine naleveringen, vormen geen reden voor de afnemer om goedkeuring aan de werkzaamheden te onthouden. Voornoemde gebreken zullen door ons zo spoedig mogelijk worden hersteld.
 2. Wij geven garanties op onze producten, welke omschreven staan in diverse productdocumentaties. Daarnaast zijn de garantievoorwaarden ingesloten bij de opdrachtbevestiging. Op montage wordt 1 jaar garantie gegeven.
 3. De garantie is niet van toepassing bij gebreken welke ontstaan door normale slijtage of doordat de van toepassing zijnde NEN-EN 1176 en 1177 normen niet zijn toegepast, bij onzorgvuldig of oneigenlijk gebruik, vandalisme, onoordeelkundig onderhoud, bij ongelukken of onheil zoals brand- en/of waterschade. Op montages die door derden zijn uitgevoerd, niet in opdracht en voor rekening van ons, wordt geen garantie verstrekt.

Artikel 8 Aansprakelijkheid voor schade

 1. Wij zijn niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt:
  • door ondeskundig gebruik van het geleverde of door het gebruik daarvan voor een ander doel dan waarvoor het naar objectieve maatstaven geschikt is;
  • doordat wij uit zijn gegaan van door of namens de afnemer verstrekte onjuiste of onvolledige gegevens;
  • door derden die op verzoek of met toestemming van de afnemer bij de uitvoering van de overeenkomst worden ingeschakeld.
  • materialen of diensten die op verzoek of met toestemming van de afnemer door derden worden geleverd; of
  • misverstanden, verminkingen, vertragingen, of niet behoorlijk overkomen van bestellingen en mededelingen ten gevolge van het gebruik van internet of enig ander (elektronisch) communicatiemiddel.
 2. Alleen directe en aan ons toerekenbare schade komt voor vergoeding in aanmerking. Aansprakelijkheid voor indirecte schade zoals in ieder geval maar niet uitsluitend gevolgschade, gederfde winst, verminkte of vergane gegevens of materialen, verminderde opbrengst is uitgesloten.
 3. De afnemer vrijwaarde ons voor aanspraken van derden die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en waarvan de oorzaak aan de afnemer toerekenbaar is.
 4. Wij zijn slechts aansprakelijk voor schade geleden door de afnemer voor zover deze is gedekt door onze aansprakelijkheidsverzekering. De polis van deze aansprakelijkheidsverzekering is voor afnemer in te zien op eerste verzoek.

Artikel 9 Ontbinding en retournering

Gehele of gedeeltelijke annulering door de afnemer van de door hem geplaatste opdracht kan alleen plaatsvinden met toestemming van ons. In geval van gedeeltelijke ontbinding kan de afnemer geen aanspraak maken op ongedaan making van al door ons verrichte prestaties en hebben wij onverkort recht op betaling van al door ons verrichte prestaties.

Artikel 10 Rechten van intellectueel eigendom

De afnemer kan alleen na schriftelijke toezegging van ons gebruik maken van de intellectuele eigendomsrechten van os zoals auteursrechten, octrooirechten, merkrechten, modelrechten, ontwerpen en/of andere rechten. Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van ons is het de afnemer uitdrukkelijk verboden om de door ons verstrekte afbeeldingen, beschrijvingen, tekeningen en ontwerpen te kopiëren.

Artikel 11 Overmacht

 1. Ingeval wij ten gevolge van overmacht niet in staat zijn de overeenkomst na te komen, zijn wij gerechtigd om onze verplichtingen op te schorten tot de overmachtstoestand is geëindigd. Indien deze periode langer dan 2 maanden duurt, dan is iedere partij gerechtigd de overeenkomst met betrekking tot de producten die door de overmacht getroffen zijn te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij. De afnemer is alsdan verplicht het reeds geleverde te betalen.
 2. Onder overmacht wordt in deze voorwaarden onder meer verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet in jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of onvoorzien, waarop wij geen invloed kunnen uitoefenen, en waardoor wij nietin staat zijn om onze verplichtingen na te komen.

Artikel 12 Nederlands recht en bevoegde rechter

 1. Op deze overeenkomst is het Nederlands recht van toepassing, ook indien aan een verbintenis geheel of gedeeltelijk in het buitenland uitvoering wordt gegeven of indien de afnemer aldaar gevestigd is. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitgesloten.
 2. In geval van geschillen is de rechter van de plaats waar wij zijn gevestigd bevoegd, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft. Niettemin hebben wij het recht het geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter.
 3. Partijen zullen pas een beroep doen op de rechter nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.

Nieuwsbrief

FIX bestaat 20 jaar. Schrijf je in voor de nieuwsbrief en blijf op de hoogte van onze acties en evenementen.